การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2561 (15 มีนาคม 2561)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2560 (16 มีนาคม 2560)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2560 (11 พฤษภาคม 2560)

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/ 2559 (23 มีนาคม 2559)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2559 (04 พฤษภาคม 2559)

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/ 2558 (28 มีนาคม 2558)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2558 (07 พฤษภาคม 2558)

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2557

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/ 2557 (28 มีนาคม 2557)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/2557 (08 พฤษภาคม 2557)

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2556

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/ 2556 (28 มีนาคม 2556)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 (14 พฤษภาคม 2556)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2555

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/ 2555 (10 เมษายน 2555)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2555 (11 พฤษภาคม 2555)

• เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (11 พฤษภาคม 2555)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2554

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/ 2554 (7 เมษายน 2554)

เอกสารแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2554 (12 พฤษภาคม 2554)

• เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (18 พฤษภาคม 2554)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2553

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/ 2553

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2553

• เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2550

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2550

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ

• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2550