เลือกภาษา : TH | EN
กลยุทธ์การดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

 • "บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิต จำหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเป็นหลัก ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว"

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
 • มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมืออาชีพ
 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบและสนับสนุนสังคมส่วนรวม

ค่านิยม

 • การทำงานเป็นทีม
 • ความใส่ใจเรียนรู้
 • การมุ่งเน้นความสำเร็จ
 • การมุ่งเน้นในคุณภาพ
 • ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น