โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
ทุนจดทะเบียน 587,426,511 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 586,104,798 บาท
หุ้นสามัญ (มูลค่า หุ้นละ 1 บาท) 586,104,798 หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP-W5) 337,000 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (KCE–W2) - 0 - หน่วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

(ข้อมูล: ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2559)

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มองค์โฆษิต * 192,549,305 32.85
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 62,513,827 10.67
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 27,316,750 4.66
4. State Street Bank Europe Limited 20,380,543 3.48
5. นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร 11,137,000 1.90
6. State Street Bank and Trust Company 8,303,550 1.42
7. Chase Nominees Limited 8,136,166 1.39
8. The Bank of New York (Nominees) Limited 7,873,192 1.34
9. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Fund Services Department 6,455,000 1.10
10. HSBC Singapore (Nominees) PTE LTD 6,446,300 1.10
รวม 351,111,633 59.91

หมายเหตุ : * กลุ่มองค์โฆษิต ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
1. นายพิธาน องค์โฆษิต 80,076,222 13.66
2. นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 34,631,809 5.91
3. นางสาวชุตินาถ องค์โฆษิต 32,999,144 5.63
4. นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต 839,750 0.14
5. นายบัญชา องค์โฆษิต 2,380 หุ้น 0.0004
6. APCO CAPITAL PTE LTD 44,000,000 7.51

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 30.02