Download
ชื่อ ตำแหน่ง
นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร
2525 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต รองประธานกรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
2532 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์จำกัด (มหาชน)
นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2552 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Mr. Fredrick Gharapet Ohanian ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฎิบัติการผลิต
2551 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบริหาร
2547 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
นายธีระพร ใจซื่อดี ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง
2534 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
2530 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
นายสุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการผลิต
2536 – ปัจจุบัน : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ที่ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง จำนวนหุ้น
ณ 30 ธ.ค. 58
จำนวนหุ้น *
ณ 30 ธ.ค. 59
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
30 ธ.ค. 59
ลักษณะการถือหุ้น
นายบัญชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร 14,002,380
30,839,750
2,380
839,750
0.0004%
0.14%
ทางตรง
ทางอ้อม (ภรรยา)
นางวรลักษณ์  องค์โฆษิต กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ 30,839,750
14,002,380
839,750
2,380
0.14%
0.0004%
ทางตรง
ทางอ้อม (สามี)
นายพิธาน องค์โฆษิต กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ 80,076,222
-
80,076,222
-
13.66% ทางตรง
ทางอ้อม
แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต กรรมการ/ ประธานคณะกรรม
การกำกับดูแลกิจการ
4,025,700
-
4,033,825
-
0.69%
-
ทางตรง
ทางอ้อม
ดร. ปัญจะ  เสนาดิสัย กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 25,369,400
-
27,316,750
-
4.66%
-
ทางตรง
ทางอ้อม
นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ์ กรรมการ 5,504,900
745,000
5,504,900
745,000
0.94%
0.13%
ทางตรง
ทางอ้อม (สามี)
พลโท นายแพทย์สุปรีชา  โมกขะเวส กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
2,811,400
-
2,811,400
-
0.48%
-
ทางตรง
ทางอ้อม (ภรรยา)
นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง
-   
-

-
-
-
ทางตรง
ทางอ้อม
นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -
-
-
-

-
ทางตรง
ทางอ้อม
นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหาร 232,300
-
282,300
-
0.048%
-
ทางตรง
ทางอ้อม
Mr. Fredrick Gharapet  Ohanian ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการผลิต 785,000
500,000
825,000
500,000
0.14%
0.09%
ทางตรง
ทางอ้อม (บุตร)
นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 34,623,923
-
34,631,809
-
5.91%
-
ทางตรง
ทางอ้อม
นายสุนัน ศรีเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต -
-
2,419
-
0.0004%
-
ทางตรง
ทางอ้อม
นายธีระพร ใจซื่อดี ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง 102,000
-
54,325
-
0.009%
-
ทางตรง
ทางอ้อม
นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 470,000
-
473,339
-
0.081%
-
ทางตรง
ทางอ้อม

( * ข้อมูล: ปิดสมุดทะเบียน 30 ธันวาคม 2559)