เลือกภาษา : TH | EN
เครื่องคำนวณการลงทุน
฿94.25   -1.00    -1.05%
ปรับปรุงเมื่อ : 20 ตุลาคม 2560 16:39
ราคาล่าสุด 94.25 วันก่อนหน้า 95.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,099,400 ราคาเปิด 94.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 94.00 / 161,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 93.50 - 95.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 94.25 / 118,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 79.75 - 130.00
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)