฿37.50   -2.50    -6.25%
ปรับปรุงเมื่อ : 19 ตุลาคม 2561 16:37
ราคาล่าสุด 37.50 วันก่อนหน้า 40.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,062,800 ราคาเปิด 40.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 37.50 / 115,400 ช่วงราคาระหว่างวัน 37.50 - 40.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 38.00 / 41,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 30.00 - 51.00
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)