FAQ
01
อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในไตรมาส 2/53 เป็นเท่าใด ?
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 95% เคซีอี เทคโนโลยี 90% และ เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล 87%
อัตราการใช้กำลังการผลิตดังกล่าว เทียบกับกำลังการผลิตรวมตามจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือน
FAQ
02
เคซีอี มีแผนการขยายกำลังผลิตหรือสร้างโรงงานใหม่ หรือไม่ ?
ในปัจจุบัน กำลังการผลิตของโรงงาน มีดังนี้
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 550,000 ต.ร.ฟ. ต่อเดือน
เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล 450,000 ต.ร.ฟ. ต่อเดือน
เคซีอี เทคโนโลยี 900,000 ต.ร.ฟ. ต่อเดือน

ในปี 2553 เคซีอี ตั้งงบลงทุนไว้ 200 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่าและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต จาก 1.9 ล้าน ต.ร.ฟ. ต่อเดือน เป็น 2.1 ล้าน ต.ร.ฟ. ต่อเดือน คาดว่าจะมีการใช้กำลังการผลิตในระดับดังกล่าวตั้งแต่ในไตรมาส 1-2 ปี2554 ส่วนการสร้างโรงงานแห่งใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของลูกค้าใหม่ในอนาคต ซึ่งจะได้ประเมินสถานการ์ณอีกครั้งในปลายปี 2554 และในการสร้างโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรจะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการผลิตได้

FAQ
03
คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม PCB และ อุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2554 มีการคาดการณ์ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม PCB โลก ว่าจะอยู่ในอัตรา 5-6% ในขณะที่ PCB สำหรับยานยนต์จะมีอัตราการเติบโตที่สูง มากกว่า 10% อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของรถยนต์ Hybrid แม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์เองอาจมีเพียง 3-5%
FAQ
04
ปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปมีผลกระทบต่อธุรกิจของเคซีอีหรือไม่ ?
ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากปัญหาที่เกิดในยุโรป และยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าในแถบยุโรปสำหรับไตรมาส 3-4 ปีนี้ ก็มิได้มีแนวโน้มลดลงแต่ประการใด
FAQ
05
แนวโน้มราคาวัตถุดิบในปี 2553 เป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อต้นทุนเพียงใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ?
วัตถุดิบหลักในการผลิต PCB คือทองแดง ซึ่งมีมูลค่าเป็นสัดส่วนประมาณ 10-13% ของราคาสินค้า ในไตรมาส 1/53 ราคาทองแดงเริ่มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/53 ราคาทองแดงกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าราคาจะมีความผันผวนน้อยลงในครึ่งปีหลัง ส่วนผลกระทบต่อต้นทุนนั้น อาจคิดโดยประมาณว่า หากราคาทองแดง (LME) เปลี่ยนแปลงไป US$1,000 ต่อตัน จะมีผลกระทบต่อต้นทุนราว 1% บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยง ราว 50 – 70% ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด
FAQ
06
งบประมาณการลงทุนสำหรับปี 2553 เป็นเท่าใด และมีแหล่งเงินทุนจากที่ใด ?
ในปี 2553 มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนมาจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
FAQ
07
ประมาณการยอดขายสำหรับปี 2553 - 2554 และแนวโน้มผลประกอบการ อัตรากำไรขั้นต้น
ประมาณการยอดขายสำหรับปี 2553 อยู่ที่ US$ 240 ล้าน และคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 15-20% ในปี2554 อัตรากำไรขั้นต้นใน 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 23% คาดว่าอาจปรับตัวสูงขึ้นได้อีก ราว 2-3% เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้วปรับตัวลดลง ประกอบกับทุกโรงงานมีการใช้กำลังการผลิตเต็มที่
FAQ
08
แนวโน้มอัตราของเสียเป็นอย่างไร และการที่ยอดขายเพิ่มจะทำให้อัตราของเสียสูงขึ้นด้วยหรือไม่ ?
ในไตรมาส 2/53 มีอัตราของเสีย 5% ซึ่งค่อนข้างต่ำ โดยปกติ การมีของเสียมากหรือน้อยจากขบวนการผลิตนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต สภาพเครื่องจักร ทักษะของพนักงานผลิต และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น ในกรณีที่มีการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการที่มีปริมาณผลิตสูงขึ้น อาจไม่จำเป็นว่าอัตราของเสียจะต้องสูงตามขึ้นด้วย
FAQ
09
การแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของเคซีอี มาก-น้อย เพียงใด ?
บริษัทมียอดขายใน 2 สกุลเงินหลักคือ เป็นดอลล่าร์สหรัฐ 75% และยูโร 20% ขณะที่มีการซื้อวัตถุดิบเป็นดอลล่าร์สหรัฐ 50% ในสถานการณ์ปกติ ความเสี่ยงบนดอลล่าร์สหรัฐที่เปิดอยู่ 25% นั้นจะถูกหักล้างด้วยความเสี่ยงของค่าเงินยูโร เนื่องจากค่าเงินของสองสกุลนี้มักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงข้ามกันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายทำประกันความเสี่ยงที่ 50-60% ของความเสี่ยงสุทธิ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการคาดการณ์ของตลาด
FAQ
10
สัดส่วนขายและแนวโน้มการเติบโตในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ?
สัดส่วนขายในแต่ละอุตสาหกรรม
ยานยนต์ 60-70%
รับจ้างผลิต contracted manufacturing 9-10%
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 8-9%
อื่นๆ (สื่อสาร คอมพิวเตอร์ Consumer และอื่นๆ) 6-10 %

สัดส่วนขายในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจเติบโตได้อีกเล็กน้อย ในขณะที่มีแผนเพิ่มสัดส่วนสินค้า Consumers ขึ้นอีก 5%

FAQ
11
ขอทราบส่วนประกอบและสัดส่วนของต้นทุนผลิตสินค้า
ต้นทุนสินค้ามีส่วนประกอบ ดังนี้
วัตถุดิบ 35-40%
เคมีและวัสดุอื่น 25-32%
ค่าแรง 7-10%
โสหุ้ยการผลิต 18-25%
FAQ
12
บริษัทมีเป้าหมาย อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นเท่าใด ?
ต่ำกว่า 2 เท่า ณ ปลายปี 2553