ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“KCE”)
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
PRINTED CIRCUIT BOARD ("PCB")
ประเภทของหุ้น : เป็นหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน : 587,426,511 บาท ได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 586,104,798 หุ้น
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000354 (เดิม เลขที่ บมจ.68)
Website : http://www.kcethai.in.th
โทรศัพท์ : (662)326-0199 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย
โทรสาร : (662)326-0300

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแผ่น PCB ประเภท Double Sided และ Multilayer บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป มีดังนี้

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
โทรศัพท์ :662-009-9000
โทรสาร: 662-009-9991
ผู้สอบบัญชี นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญขีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญขีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญขีรับอนุญาตเลขที่ 5752

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
21 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310