บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลังและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
13/03/61
26/03/61
09/05/61
เงินปันผล
1.10
01/07/60-31/12/60
08/08/60
18/08/60
08/09/60
เงินปันผล
1.10
01/01/60-30/06/60
14/03/60
24/03/60
15/05/60
เงินปันผล
1.10
01/07/59-31/12/59
09/08/59
19/08/59
09/09/59
เงินปันผล
1.00
01/01/59-30/06/59
15/03/59
25/03/59
16/05/59
เงินปันผล
1.00
01/07/58-31/12/58
11/08/58
21/08/58
11/09/58
เงินปันผล
0.50
01/01/58-30/06/58
10/03/58
20/03/58
15/05/58
เงินปันผล
0.70
01/07/57-31/12/57
05/08/57
18/08/57
04/09/57
เงินปันผล
0.40
01/01/57-30/06/57
18/03/57
28/03/57
15/05/57
เงินปันผล
0.50
01/07/56-31/12/56
08/08/56
20/08/56
06/09/56
เงินปันผล
0.25
01/01/56-30/06/56
18/03/56
01/04/56
15/05/56
เงินปันผล
0.35
01/07/55-31/12/55
07/08/55
16/08/55
07/09/55
เงินปันผล
0.2
01/01/55-30/06/55
20/03/55
30/03/55
10/05/55
เงินปันผล
0.1
01/07/54-31/12/54
16/08/54
30/08/54
16/09/54
เงินปันผล
0.1
01/01/54-30/06/54
22/03/54
01/04/54
27/05/54
เงินปันผล
0.3
01/07/53-31/12/53
17/08/53
30/08/53
16/09/53
เงินปันผล
0.15
01/01/53-30/06/53
16/03/53
29/03/53
27/05/53
เงินปันผล
0.15
01/01/52-31/12/52