คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

01
นายบัญชา องค์โฆษิต
ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN (SECOND CLASS HONOURS)
REIGATE COLLEGE OF ARTS, ENGLAND
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2517 - 2524 Kenyon & Eckhardt (Thailand) Ltd.
 • 2524 - 2525 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควงเจริญ
 • 2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด
 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมิคอล จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 14,002,380 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
02
พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • AB มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • M.D.,C.M. มหาวิทยาลัยแมคกิลล์
 • F.R.C.S© ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศแคนาดา
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2515 - 2517 อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • 2517 - 2526 กองออร์โธปิดิคส์, อาจารย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2527 - 2533 กรรมการสอบวุฒิบัตรออร์โธปิดิคส์ แพทย์สภา
 • 2530 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์
 • 2532 - 2533 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
 • 2533 - 2534
  • รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยศัลยแพทย์พระมงกุฏเกล้า
  • ประธานกรรมการ สมาคมอาเซียนออร์โธปิดิคส์
  • ประธานกรรมการ สมาชิกสมารูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการ สมาชิกวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งแคนาดา
 • 2534 - 2535 ตัวแทนของศัลยแพทย์ออร์โธปิดิคส์ ราชวิทยาลัยศัยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • 2534 - 2535 ประธานสอบวุฒิบัตรออร์โธปิดิคส์ แพทย์สภา
 • 2534 - 2536 ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
 • 2536 - 2537 ผู้ช่วยเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
 • 2537 - 2538 รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
 • 2538 - 2540 ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
 • 2538 - 2540 กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2540 - 2541 กรรมการแพทย์สภา
 • 2540 - 2541 เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก
 • 2540 - 2544 ประธาน มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • 2541 - 2543 ประธาน มูลนิธิโรคข้อ
 • 2541 กรรมการสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ออโธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน สาขาวิชาออร์โธปิดิคส์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
 • 2543 - 2544 ประธานองค์กรแพทย์กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • 2544 - 2545 ตัวแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T
 • 2545 กรรมการ มูลนิธิออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1,886,400 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 • 2547 หลักสูตร Finance for Non Finance Director
การผ่านการอบรมสัมมนาอื่นๆ
 • 2541 หลักสูตร "ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฏิบัติ" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2542 หลักสูตร "การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2555-2557 เสวนาระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ จัดโดย KPMG
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
03
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2534 - 2546 กรรมการ, อุปนายกสมาคมสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย
 • 2534 - 2548 ประธาน, เลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
 • 2541 - 2543 กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • 2546 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • 2551 - 2554
  • รองประธาน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • 2551 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  • กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด
  • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำกัด
 • 2554 - 2556 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ไม่มี
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • มิถุนายน 2558 IOD Director Conference 2015, “Re-energizing Growth through better Governance
 • ตุลาคม 2558 IOD Director Forum, “Building Better Board through Effective Independent Director”
 • ตุลาคม 2558 2015 OECD Asian roundtable on Corporate Governance, จัดโดย OECD, IOD, SET and SEC
 • 2556 สัมมนา "The 2nd National Director Conference 2013 Board Leadership Evolution"
 • 2553
  • หลักสูตร "Monitoring the Internal Audit Function (MIA)"
  • หลักสูตร "Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)"
  • หลักสูตร "Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)"
  • หลักสูตร "Role of the Compensation Committee (RCC)"
 • 2552 หลักสูตร "Monitoring Fraud Risk Management (MFM)"
 • 2551 หลักสูตร "Chartered Director Class (R-CDC)"
 • 2548
  • หลักสูตร "Audit Committee Program (ACP)"
  • หลักสูตร "Role of Chairman Program (RCP)"
 • 2546
  • หลักสูตร "Director Certification Program (DCP)"
  • หลักสูตร "Director Accreditation Program (DAP)"
การผ่านการอบรมสัมมนาอื่นๆ
 • 2554
  • หลักสูตร "มาตราฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ"
  • หลักสูตร "การป้องกันทุจริตและการรายงานตามกฏหมาย ปปช."
  • สัมมนา "Audit Committee Forum" จัดโดย KPMG
 • 2555
  • หลักสูตร "11th Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)"
  • หลักสูตร "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย"
 • 2557 สัมมนา National Director Conference
04
นายปัญจะ เสนาดิสัย
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) ปี 2557
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย ซัฟฟอล์ก มลรัฐแมสซาซูเสทซ์ สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2514 - 2515 เจ้าหน้าที่โท 2 กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • 2515 - 2517 นักวิจัย และวางแผนอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2517 - 2519 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2519 - 2534 เจ้าหน้าที่บริหารชั้นรองผู้จัดการ (VP) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2534 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย)
 • 2536 - 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - 2540 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไรมอน จำกัด
 • 2542 - 2549 กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพรอน จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจาณาผลตอบแทน ธนาคารออมสิน
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 20,369,400 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • 2547 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 • 2550 หลักสูตร Role of the Compensation Committee
การผ่านการอบรมสัมมนาอื่นๆ
 • 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 2552 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4
05
แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Diplomate, American Board of Psychiatry and Neurology
 • Residency Training in Psychiatry and Neurology, Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2519 - 2521 Assistant Professor of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.
 • 2519 - 2521 Associate Director of Affective Disorders Clinic, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.
 • 2519 - 2521 Chief of In-patient and Research Unit, Westside Veteran Administration Hospital Chicago, Illinois , U.S.A.
 • 2521 - 2523 อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2523 - 2527 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล
 • 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2528 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา
 • 2531 - 2550 กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2540 - 2547 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
 • 2543 - 2550 กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
  • ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 4,025,700 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2546 หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP)"
 • 2547 หลักสูตร "Finance for Non-Finance Director"
 • 2551 หลักสูตร "Directors Certification Program (DCP)"
 • 2557 หลักสูตร "Director Certification Program Update (DCPU)"
การผ่านการอบรมสัมมนาอื่นๆ
 • 2556 สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับและป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กลต. ปี 2556
 • 2556 สัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำรายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • 2556 IOD Breakfast Talk 1/2013 หลักสูตร "The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries"
 • 2557 สัมมนาเรื่อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness
06
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL
  ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2515 - 2516 Federal Electric Corporation
 • 2517 - 2552 Grant Advertising
 • 2522 - 2531 Kenyon & Eckhardt (Thailand) LTD.
 • 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 30,839,750 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2546 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 • 2547 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
 • 2548 หลักสูตร "ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547"
 • 2551 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • 2554 หลักสูตร Financial Instrument for Director
 • 2557 หลักสูตร "Director Certification Program Update (DCPU)"
การผ่านการอบรมสัมมนาอื่นๆ
 • 2557 IOD Breakfast Talk "The Governance role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries"
 • 2556 สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับ และป้องกันกรณีมี ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กลต.
 • 2557 สัมมนาเรื่อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness
 • 2557 สัมมนาเรื่อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of Investors
07
นางศิริพรรณ สันทนะพันธ์
กรรมการ / กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2529 - 2535 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเค คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • 2535 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 5,504,900 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 • 2547 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
 • 2551 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
 • 2557 หลักสูตร "Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)
การผ่านการอบรมสัมมนาอื่นๆ
 • 2556 สัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำรายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • 2557 IOD Breakfast Talk "The Governance role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries"
 • 2556 สัมมนา CG Forum 3/2556 การกำกับ และป้องกันกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ กลต.
 • 2557 สัมมนาเรื่อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness
08
นายพิธาน องค์โฆษิต
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ระดับจัดการ)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยด้านการบริหารจอนห์สัน มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2548 - 2550 นักยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการขายและการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 ฝึกปฏิบัติงานด้านอินเวสเม้นท์ แบงกิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 80,076,222 หุ้น
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • 2557 Director Certification Program (DCP 194-195/2014)
09
นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร